Ogłoszenia i komunikaty

40. PIELGRZYMKA DZIECI I MŁODZIEŻY DO ROSTKOWA

Pielgrzymka odbędzie się w sobotę 17 września 2022 r. pod hasłem „WYRUSZ!”

Hasło nawiązuje do postaci św. Stanisława Kostki, który “wyruszył” w drogę z Wiednia do Rzymu, idąc za wolą Bożą i za własnymi marzeniami. Hasło “WYRUSZ!” ma być zachętą także dla młodzieży do wyruszenia w drogę na Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w Lizbonie w 2023 roku.

Podobnie jak w latach ubiegłych pielgrzymka przebiegać będzie w dwóch grupach (dzieci i młodzież). Zmianie jednak ulegnie program pielgrzymki. Dzieci po zakończeniu Mszy św. w Przasnyszu będą wędrować do Rostkowa, gdzie wezmą udział w Festynie św. Stanisława. Natomiast młodzież uda się z pielgrzymką z Rostkowa do Przasnysza, gdzie na hali sportowej będzie uczestniczyć we Mszy św., adoracji i koncercie.

Program

I. Plac przy kościele farnym w Przasnyszu

9.00 – Objęcie dyżurów, przygotowanie do przyjęcia pielgrzymów

9.30 – Zawiązanie wspólnoty

9.45 – Msza św.

10.45 – wyjście pieszej pielgrzymki do Rostkowa

II. Teren za kościołem w Rostkowie

12.15 – Festyn św. Stanisława Kostki

14.00 – Zakończenie pielgrzymki

Pielgrzymka młodzieży

Część I: Rostkowo

15.00 – Zjazd pielgrzymów i nawiedzenie kościoła w Rostkowie

15.30 – Wyjście grup w pieszej pielgrzymce do Przasnysza

Część II: Hala sportowa przy ZSP w Przasnyszu

17.15 – Spotkanie poświęcone problematyce duchowej (konferencja)

17.45 – Msza św.

18.45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i uwielbienie

19.15 – Zaproszenie na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony w roku 2023

19.30 – Koncert – TAU

20.30 – Zakończenie pielgrzymki

Informacje policji i służb porządkowych

 • Pielgrzymi nie powinni zabierać ze sobą wartościowych przedmiotów i dużych sum pieniędzy.
 • Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zabranie napojów tylko w plastikowych opakowaniach.
 • Pielgrzymi zachowujący się nagannie (picie alkoholu, palenie papierosów i zażywanie innych środków odurzających) będą pociągani do odpowiedzialności prawnej, np. przez skierowanie pism urzędowych do rodziców i szkół. Policja ma prawo również zatrzymać osoby niestosujące się do wskazań służb porządkowych.
 • W czasie pielgrzymki na terenie Rostkowa obowiązuje całkowity zakaz sprzedawania, posiadania i używania materiałów pirotechnicznych oraz napojów alkoholowych.

Uwagi organizacyjne

 • Za organizację i przebieg Pielgrzymki odpowiada Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Płockiej, Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży „Studnia”, Dekanalni Duszpasterze Młodzieży, Dekanalni Duszpasterze Służby Liturgicznej oraz poproszeni księża i katecheci do prowadzenia grup dziecięcych.
 • Nad bezpieczeństwem pielgrzymów w Przasnyszu i Rostkowie czuwać będzie Policja oraz grupa umundurowanych pracowników ochrony.
 • Koszt pielgrzymki – 5 zł od uczestnika.

Pielgrzymka dzieci

 • Pielgrzymka dzieci obejmuje dzieci klas 1-7 szkół podstawowych.
 • Uczestnicy przywożą ze sobą kanapki, które zabierają z autokarów już w Przasnyszu, ponieważ dostęp do autokarów w Rostkowie będzie utrudniony.
 • Razem z dziećmi obowiązkowo powinni przyjechać dorośli opiekunowie w proporcji: jeden opiekun na 15 dzieci!
 • Po przyjeździe do Przasnysza, dorosły przedstawiciel grupy zgłasza uczestników ze swojej parafii lub dekanatu w recepcji (do recepcji zgłaszają się tylko te grupy, które wcześniej nie zostały zgłoszone w Wydziale Duszpasterskim, bądź zostały zgłoszone, ale nie odebrały przygotowanych materiałów). Natomiast sami uczestnicy udają się na plac za kościołem farnym.

Pielgrzymka młodzieży

 • Pielgrzymka młodzieży obejmuje uczniów klas 8 Szkół Podstawowych i młodzież ze Szkół Średnich.
 • Po przyjeździe do Rostkowa, dorosły przedstawiciel grupy zgłasza uczestników ze swojej parafii lub dekanatu w recepcji (do recepcji zgłaszają się tylko te grupy, które wcześniej nie zostały zgłoszone w Wydziale Duszpasterskim, bądź zostały zgłoszone, ale nie odebrały przygotowanych materiałów).
 • Młodzież udaje się wyznaczoną “ścieżką dydaktyczną” wchodząc przez bramę na teren kościoła, przechodzi przy kamieniu z odciskiem stopy św. Stanisława, przy lipie, pod którą modlił się Święty, schodzi nad staw, w którym uciszył żaby i udaje się drogą pomiędzy terenem kościelnym a szkołą z powrotem na górę na parking, skąd stopniowo będą wychodzić grupy w pielgrzymce do Przasnysza. Po dotarciu do hali sportowej i wejściu do środka hala zostanie zamknięta i tak pozostanie do końca trwania spotkania (prosimy wcześniej poinformować młodzież, że zakaz wychodzenia poza teren hali będzie egzekwowany przez pracowników ochrony).
 • Młodzież zabiera ze sobą suchy prowiant.
 • Podczas pielgrzymki będzie możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty. Przy hali będzie wyznaczone pomieszczenie na spowiedź, będzie odizolowane od hali, ciche.

SIERPIEŃ – MIESIĄC TRZEŹWOŚCI

(…) Tym, którzy nie rozumieją w pełni inicjatywy „abstynenckiego sierpnia”, podjętej przed laty przez pasterzy Kościoła z inicjatywy bł. Prymasa Tysiąclecia, wyjaśniamy, że trzeźwość obowiązuje dorosłych zawsze i w każdej sytuacji. W sierpniu, miesiącu ważnych rocznic patriotycznych i świąt maryjnych, zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do zachowania abstynencji od alkoholu. Podkreślamy z całą mocą, że abstynencja jest dobrowolnym darem, którego źródłem jest miłość Boga i bliźniego, a także odpowiedzialność za przyszłość polskiego narodu. Podejmijmy tę decyzję w duchu odpowiedzialności za siebie i za Polskę. Za ten niezwykle cenny dar z całego serca dziękuję.

Pamiętajmy zawsze o nauczaniu św. Jana Pawła II, który wzywał do troski o trzeźwość narodu i jak sam podkreślał, był „szczególnie wdzięczny tym, którzy podejmują inicjatywy w tej dziedzinie – zwłaszcza w miesiącu sierpniu”. Prośmy jego słowami: „Maryjo, Królowo Polski, bądź nadal natchnieniem tych wszystkich, którzy walczą o trzeźwość swych bliźnich, o trzeźwość siebie samych. O trzeźwość narodu”. (…)

Pełen tekst Apelu bpa Tadeusza Bronakowskiego można przeczytać TUTAJ.

Nie możesz skopiować treści tej strony.