Cmentarz parafialny

Drodzy Parafianie, powstała strona internetowa naszego cmentarza. Jest ona dostępna pod adresem: KLIKNIJ ABY PRZEJŚĆ NA STRONĘ CMENTARZA.

Strona internetowa cmentarza jest ułatwieniem dla osób, które mieszkają daleko, a ich krewni są pochowani w Skierkowiźnie. Zachęcamy do odwiedzania grobów naszych bliskich zmarłych w czasie listopadowej zadumy.

Na stronie znajduje się m.in. informacja o rocznicach śmierci przypadających danego dnia, internetowa mapa cmentarza oraz wyszukiwarka grobów. Strona umożliwia też publikację aktualnych nekrologów.

Instrukcja: Jak korzystać ze strony cmentarza i wyszukiwarki grobów?

Chcąc wyszukać grób, należy kliknąć zakładkę „Wyszukiwarka” na górnym białym pasku, a następnie wpisać w okienko imię i nazwisko zmarłego/zmarłej. W wynikach wyszukiwaniu pojawiają się wszystkie osoby o podanym nazwisku – należy wybrać odpowiedni grób, klikając na wybrany grób. Widoczne są następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia i śmierci.

Dostępna jest (przy wybranym grobie) mapa sektorowa, która wskazuje miejsce położenia grobu oraz jego dokładna lokalizacja. Przybliżenie mapy możemy uzyskać po kliknięciu lewej dolnej ikonki.

Może pojawić się napis przy wybranym grobie – „Proszę o kontakt z kancelarią„. Jeśli taki się pojawia, prawdopodobnie oznacza to jakieś wątpliwości co do grobu. Skontaktować się można m.in. klikając „Zgłoś błąd” lub przez zakładkę „Kontakt”.

Jak zgłosić błąd w bazie danych?

Ważna jest również okrągła czerwona ikona „zgłoś błąd”. Jeśli zauważacie jakikolwiek błąd przy grobie, którego jesteście dysponentami, możecie to uczynić np. w ten sposób.

1/ W przypadku błędów dotyczących daty urodzenia lub śmierci, proszę o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej – najlepiej z aktem zgonu osoby pochowanej.

2/ Jeżeli fotografia grobu jest nieaktualna (np. wymiana pomnika), można przesłać nowe zdjęcie.

3/ W sytuacji, gdyby dany grób nie ukazał się w wyszukiwarce, a istnieje – bardzo proszę o kontakt z kancelarią parafialną.

4/ Jeśli brakuje przy osobie zmarłej daty urodzenia lub śmierci, a są one znane najbliższym, prosimy o kontakt.

5/ Jeśli fotografia grobu to „Pomnik Pamięci”, a rodzina wie, gdzie osoba jest pochowana, również prosimy o taką informację.

NOWE FUNKCJONALNOŚCI

1/ „Nawiguj do grobu” – funkcjonalność dostępna dla urządzeń mobilnych, a zwłaszcza dla osób, które po raz pierwszy są na cmentarzu w Skierkowiźnie.

2/ „Inne osoby w grobie” – lista wszystkich osób pochowanych w danym grobie.

3/ „Zapal znicz” – możliwość zapalenia na miesiąc wirtualnego znicza dla tych, którzy nie mogą uczynić tego osobiście (opcja odpłatna).

4/ „Opieka nad grobem” – możliwość zamówienia usługi sprzątania grobu, zapalenia znicza i postawienia kwiatów dla osób spoza parafii (opcja płatna). Usługa będzie zrealizowana, gdy będą osoby chętne do jej wykonania. Cena ustalana jest z wykonawcą – jest to koszt kwiatów, znicza i robocizny.

5/ „Opłać miejsce” – osoby, które chcą opłacić miejsce na 20 lat, proszone są o kontakt z kancelarią.

6/ „Napisz życiorys” – możliwość napisania osobistego wspomnienia o osobie zmarłej i podania najważniejszych faktów z jej życia oraz zasług dla lokalnej społeczności. Można również dołączyć zdjęcie osoby pochowanej, oczywiście wykonane za jej/jego życia.

Cmentarz parafialny

Kochani, ważnym miejscem dla każdej Parafii jest cmentarz grzebalny – miejsce spoczynku naszych bliskich zmarłych: tych którzy przed nami tworzyli historię, którym tak wiele zawdzięczamy. Wymaga on szacunku, zachowania porządku i stałej troski.

Cmentarz, który znajduje się przy drodze Przasnysz – Chorzele, jest własnością parafii Świętego Andrzeja Boboli w Skierkowiźnie. Od nas zależy, jak on będzie wyglądał.

Prace budowlano-remontowe

Wszelkie prace budowlane i remontowe należy zawsze wcześniej ustalić w kancelarii albo telefonicznie. Rodzina osoby zmarłej ustala z Proboszczem termin wykonywania prac (minimum tydzień wcześniej), zaś firma wykonawcza ustala wejście na cmentarz minimum dwa dni wcześniej.

Bez zgody wydanej przez Proboszcza parafii nie wolno stawiać ławek, kwietników, robić chodników przy grobach, sadzić krzewów ani drzew, wymieniać pomników, stawiać nowych grobowców itd. Prace na cmentarzu należy wykonywać zgodnie z zezwoleniem, na którym szczegółowo jest określony zakres prac np. wymiana pomnika nagrobnego.

Za porządek na cmentarzu odpowiedzialny jest pan grabarz.

Po obejrzeniu miejsca i uzyskaniu zezwolenia proboszcza, należy ustalić z panem grabarzem wykopanie grobu. On też ma klucze od bramy cmentarnej. Wszelkie prace budowlane można wykonywać tylko w dni powszednie. Zabrania się wykonywania jakichkolwiek prac w dni nakazanych świąt kościelnych i w niedzielę. Po remoncie lub budowie pomnika należy zabrać z cmentarza pozostały gruz i ziemię.

ŻADNA FIRMA POGRZEBOWA ANI BUDOWLANA NIE MOŻE WJECHAĆ NA TEREN CMENTARZA BEZ ZGODY PROBOSZCZA.

Troska o czystość cmentarza.

Przed bramą cmentarza od strony parkingu są pojemniki, do których należy wrzucać śmieci.

W naszej parafii śmieci są sortowane: oddzielnie szkło, oddzielnie wkłady ze zniczy, oddzielnie doniczki, oddzielnie odpady organiczne i oddzielnie niesortowalne śmieci. Prosimy o zwracanie uwagi na to, do jakiego pojemnika wrzucamy konkretny rodzaj śmieci. Zdarza się, że np. znicze wrzucane są w całości jako „szkło”, a wiemy przecież, że są tam elementy plastikowe, które należy oddzielić od szkła, a wkład znicza wyrzucić do osobnego pojemnika.

Dodatkowo Parafianie sortują śmieci i przestrzeganie tych zasad ułatwi im pracę oraz jest wyrazem szacunku dla tych osób.

Inne

Za pochowanie na cmentarzu i wybudowanie pomnika pobierane są opłaty, które przeznaczone są na: wywóz śmieci, prace porządkowe i inne naprawy.

Groby ziemne – mogiły są to groby wykopane w ziemi na głębokość min. 1,7 m. Do takiego grobu składa się trumnę ze zwłokami i przysypuje ziemią, tworząc mogiłę. Zwykle, u wezgłowia mogiły, wbija się krzyż oraz tablicę z napisem wskazującym imię i nazwisko zmarłego, wiek itp. Grób taki jest chroniony przez 20 lat od chwili pochowania zmarłego, czyli nie można użyć go wcześniej do pochowania innej osoby. Opłaty uiszcza się przy pochówku za cały 20-letni okres. Jeśli przed upływem tego okresu rodzina zmarłego nie wniesie opłaty za następne dwadzieścia lat, zarząd cmentarza ma prawo grób przekopać i użyć go do pochowania innej osoby.
Po upływie lat 20 ponowne użycie grobu do chowania nie może nastąpić, jeżeli jakakolwiek osoba zgłosi zastrzeżenie przeciw temu i uiści opłatę przewidzianą za pochowanie zwłok. Zastrzeżenie to ma skutek na dalszych lat 20 i może być odnowione. /Ustawa o Stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, Dz.U.1989, nr 29, poz.154, art.7, ust.1 i 2./
W wielu przypadkach zarządcy cmentarzy wyznaniowych nie domagają się opłat po upływie 20 lat. Nie korzystanie jednak z tego prawa nie oznacza rezygnacji z niego. Zarządcy nie mają obowiązku szukania odpowiednich osób do uregulowania tej opłaty. Pamięć o tym spoczywa na osobach zainteresowanych grobem. Osobie, która mimo upływu terminu 20 lat nie zgłosiła zastrzeżenia i nie wniosła odpowiedniej opłaty, nie przysługuje roszczenie o przywrócenie posiadania miejsca oddanego przez zarząd cmentarza z przeznaczeniem na grób kogoś innego, chociażby nadal stale odwiedzała grób i utrzymywała go w należytym stanie. /Por. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 marca 1977r., III CZP 17/77./
Groby murowane mają wymurowane boki, a nad trumną znajduje się sklepienie. Taki grób przeznaczony jest do pochowania więcej niż jednej osoby i nie może być skasowany jak grób ziemny.
Zwykle przy wykonywaniu takiego grobu pobiera się opłaty za użytkowanie tzw. wieczyste, czyli wynoszące 99 lat, chociaż może być krótsze (40 lub 50 lat). Przez ten czas właściciel grobu lub jego rodzina powinna co 20 lat uiszczać tzw. pokładne, czyli opłatę za opiekę nad grobem i związane z tym koszty administracyjne. Opłaty te mogą być pobierane regularnie po upływie 20 lat lub przy okazji pochowania kolejnej osoby.
Pieczary – grobowce są to groby murowane. Zwykle są to groby rodzinne, ufundowane do chowania osób należących do jednej lub dwóch rodzin ze sobą spokrewnionych. W związku z likwidacją grobu pojawia się nieraz pytanie, co zrobić ze szczątkami osoby poprzednio tam pochowanej. Można je tam pozostawić albo przenieść w inne miejsce – z tym, że można je chować również poza powierzchnią grzebalną. Decyduje o tym zarząd cmentarza. Na życzenie osoby uprawnionej do pochowania zwłok można szczątków nie wydobywać. Za porządek na cmentarzu odpowiedzialny jest pan grabarz.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z cmentarzem proszę o osobisty kontakt z proboszczem parafii.

 REGULAMIN CMENTARZA GRZEBALNEGO

Cmentarz jest miejscem grzebania zmarłych. Należy zachować ciszę, porządek i powagę.

 1. Administratorem cmentarza jest Proboszcz Parafii św. Andrzeja Boboli w Skierkowiźnie.
 2. Na cmentarzu można przebywać każdego dnia od rana do zmroku.
 3. Należy uzyskać zgodę proboszcza parafii na wszelkie prace prowadzone na cmentarzu np.:

– pogrzeb,
– ekshumację zwłok bądź przeniesienie do innego grobu,
– budowę nowego pomnika, katakumby,
– remont pomnika, np.: naprawa bądź wymiana płyty, tablicy itp.
– budowę ławek, kwietników i innych elementów zdobniczych przy grobie – budowane bez zgody mogą być rozebrane.

 1. Przy budowie nowego grobowca należy:- zachować linię sąsiednich grobów,
  – wywieźć ziemię z cmentarza w przypadku, gdy grób jest wymurowany wewnątrz,
  – w przypadku naruszenia zasad cmentarza, rodzina budująca grób ponosi konsekwencje prawne
 1. Prace budowlane i remontowe wolno prowadzić w dni powszednie w porozumieniu z Księdzem Proboszczem.
 2. Pozostały po remoncie lub rozbiórce gruz ze starego pomnika należy zabrać z cmentarza.
 3. Za pochowanie na cmentarzu (pokładne) i za wybudowanie pomnika, katakumby itd. pobierane są opłaty.
 4. Obowiązują odpowiednie wymiary grobów.
 5. Zabrania się:

– pozostawiania na cmentarzu dzieci do lat siedmiu bez opieki;
– wjazdu pojazdami mechanicznymi lub konnymi bez zgody administratora cmentarza,
– wprowadzania zwierząt,
– palenia papierosów,
– zanieczyszczania cmentarza.

 1. Odpady segregujemy i składamy w miejscu do tego wyznaczonym.
 2. Za opiekę i estetyczny wygląd grobu odpowiada rodzina zmarłego.

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ PANIE