Sakrament bierzmowania

Bierzmowanie w Skierkowiźnie – 2017 r.

PRZYGOTOWANIE DO BIERZMOWANIA

Ponieważ bierzmowanie przyjmuje się – podobnie jak chrzest – tylko raz w życiu, należy zadbać o jak najlepsze przygotowanie do niego.

Wstępną decyzję o dopuszczeniu do bierzmowania podejmuje katecheta. Trzeba pamiętać, że katecheza jest „pierwszym stopniem” przygotowania się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Ostateczną decyzję podejmuje duszpasterz, który potem przed Biskupem zaświadcza, że kandydat jest należycie przygotowany do przyjęcia sakramentu.

Kandydaci do bierzmowani zostają również objęci katechezą parafialną, dodatkową. Obejmuje ona nie tylko „próby”, ale również formację i wspólną modlitwę oraz uświadamianie sobie ważności sakramentu. Oprócz spotkań w kościele kandydaci zobowiązują się także do formacji osobistej – lektury duchowej, systematycznego uczestnictwa we Mszy świętej, regularnej spowiedzi i codziennej modlitwy.

Zakończeniem procesu przygotowania jest egzamin, w którym kandydaci potwierdzają odpowiedni stopień znajomości prawd wiary. Nieznajomość także pacierza eliminuje kandydata z przygotowania.

Zgodnie z zaleceniem II Synodu Młodych Diecezji Płockiej, każdy kandydat do bierzmowania powinien odbyć rekolekcje wyjazdowe dla młodzieży. O terminie, miejscu i kosztach rekolekcji kandydaci i rodzice zostaną poinformowani na spotkaniach (Z wyjazdu zwolnieni są kandydaci mający skończone 20 lat.)

Zachęca się również, aby kandydaci do bierzmowania wybrali sobie także dodatkową aktywność parafialną np. chłopcy mogą być ministrantami, dziewczęta śpiewać w scholi, można włączyć się też do grupy lektorów.

ŚWIADKOWIE

Świadkom bierzmowania stawia się takie same warunki jak rodzicom chrzestnym: muszą być ochrzczonymi i bierzmowanymi katolikami oraz prowadzić życie sakramentalne. Świadek bierzmowania jest reprezentantem wspólnoty Kościoła i poręczycielem przyjmowanego sakramentu. Ma być dla bierzmowanego wzorem życia zgodnego z wyznawaną wiarą. Zachęca się, aby była to osoba, która uczestniczyła w przekazywaniu wiary bierzmowanemu.

KIEDY?

Po reformie szkolnictwa (likwidacji gimnazjów) bierzmowanie można przyjąć pod koniec I klasy szkoły ponadpodstawowej.

Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej.

Katechizm Kościoła Katolickiego pkt 1309

Nie możesz skopiować treści tej strony.